ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
Becker Watersnijtechniek BV
Handelsstraat 50 7772 TR HardenbergI Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Becker Watersnijtechniek BV gedane aanbiedingen en tussen Becker Watersnijtechniek BV en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering hiervan. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle, onder nummer 70842175.

2. Afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen en worden geacht deze Algemene Voorwaarden aan te vullen, zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

II Aanbiedingen
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten. Indien de aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, dat door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Becker Watersnijtechniek BV het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van het aanbod te herroepen.

2. Een overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke acceptatie van de order door de aanbieder op een in de branche gebruikelijke wijze.

3.De genoemde leveringsdata zijn richtdata waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4. Bij zowel aanvragen, aanbiedingen als opdrachten is de ons ter beschikking gestelde DXF/DWG/Step file de basis voor calculaties en leveringen. Eventuele daarvan afwijkende schriftelijke wijzigingen/afspraken worden niet geaccepteerd, eventuele wijzigingen accepteren wij alleen met een nieuwe tekening in genoemde bestanden. Becker Watersnijtechniek BV is niet verantwoordelijk voor een door Becker Watersnijtechniek BV nagetekende PDF of schets. Eventuele tekenfouten worden gezien als een niet goed aangeleverde DXF, DWG of Step file.

5. Aanbiedingen van Becker Watersnijtechniek BV zijn altijd af fabriek tenzij door beide partijen anders overeengekomen.

III Prijzen
1. De betalingstermijn van 30 dagen is van kracht als de opdrachtgever schriftelijk of via de mail akkoord heeft gegeven voor de opdracht en gaat in vanaf factuurdatum, tenzij schriftelijk of via de mail anders overlegd.

2. De prijzen worden geacht te zijn genoteerd in Euro’s. Indien een andere valuta op de factuur wordt vermeld, wordt deze aan Euro’s gerelateerd tegen de dagkoers.

IV Aansprakelijkheid
1. Becker Watersnijtechniek BV is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade tenzij deze te wijten is aan opzet, grove schuld of ernstig nalatigheid van Becker Watersnijtechniek BV.

2. Becker Watersnijtechniek BV is jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de door de opdrachtgever gelede en te lijden bedrijfsschade en/of stagnatiekosten. Becker Watersnijtechniek BV is eveneens niet aansprakelijk voor aanspraken van derden op opdrachtgever die betrekking hebben op door opdrachtgever aan derden doorgeleverde producten (of onderdelen daarvan) van Becker Watersnijtechniek BV .

3. In elk geval zal het bedrag van de schadevergoeding beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde zaken.

V Betaling
1. Betaling dient te geschieden ter keuze van Becker Watersnijtechniek BV

a) netto contant, bij aflevering.

b) middels storting of overmaking op een door Becker Watersnijtechniek BV aangewezen bank of postbank rekening binnen 30 dagen na factuurdatum .

2. De opdrachtgever is niet bevoegd op het te betalen bedrag enig deel wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De opdrachtgever mag het door hem te betalen bedrag niet op grond van een klacht over de geleverde zaken opschorten, indien de Becker Watersnijtechniek BV aantoont dat de klacht ongerechtvaardigd is.

3. De opdrachtgever is in gebreke enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling vereist is.

4. Becker Watersnijtechniek BV is gerechtigd indien de opdrachtgever in gebreke is 1% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle wordt gerekend. Becker Watersnijtechniek BV is tevens gerechtigd, indien de opdrachtgever in gebreke is het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.

5. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling DAS Incasso, komen de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Dit houdt in dat de in gebreke zijnde opdrachtgever, onverminderd eventuele proceskosten, ter zake van de kosten veroorzaakt door zijn in gebreke zijn, direct een som van 15 % van de factuurwaarde, dan wel de werkelijke incassokosten, verschuldigd zal zijn.

VI Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde zaken blijven eigendom van Becker Watersnijtechniek BV tot dat de verschuldigde factuurbedragen volledig zijn voldaan.

VII Overdracht
Becker Watersnijtechniek BV is gerechtigd al haar rechten uit de overeenkomst over te dragen aan derden, dan wel een ander in haar plaats te doen treden.

VIII Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt, met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen en een in het buitenland gevestigde opdrachtgever gesloten overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse rechter, die bevoegd is in het gebied waar Becker Watersnijtechniek BV gevestigd/zaakdoende is.

IX Slotbepaling
1. In die gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.

2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.